Zásady ochrany osobných údajov

1. Kto sme?

Vaše osobné údaje spracúva prevádzkovateľ Internetovej stránky: 


ASTER Group, s.r.o.

IČO: 46 940 502 
DIČ: 202 3683 222

Sídlo: Račianska 71, 831 02 Bratislava - Nové Mesto 
(ďalej len „prevádzkovateľ“). 
 

Kontakt:

e-mail: info-ZVNC-asterreality.sk 
tel.:  +421 949 558 448

2. Aké osobné údaje spracúvame?

Kontakt

Aby sme vám mohli zaslať cenovú ponuku, prípadne ďalšie cenné informácie o našich produktoch a službách, a plniť si všetky zákonné a zmluvné povinnosti s tým súvisiace, spracúvame vaše osobné údaje v rozsahu: 
meno, priezvisko a titul, obchodné meno, sídlo/adresa, telefónne číslo, email, IČO, DIČ/IČ DPH.

Kúpa nehnuteľnosti

V prípade kontaktovania nás v súvislosti s kúpou nehnuteľnosti, spracúvame vaše osobné údaje v rozsahu: 
- meno, tel. číslo, e-mail a prípadne ďalšie vami zadané doplňujúce údaje.

Predaj nehnuteľnosti

Naša realitná kancelária neustále hľadá nehnuteľnosti pre svojich klientov. Aby sme vám mohli nehnuteľnosť oceniť a poradiť, ako úspešne a najvýhodnejšie predať nehnuteľnosť, spracúvame vaše osobné údaje v rozsahu: 
- meno, tel. číslo, e-mail, druh nehnuteľnosti a prípadne ďalšie vami zadané doplňujúce údaje.

Uchádzač o zamestnanie (kariéra)

Pokiaľ vás naša ponuka voľných pracovných pozícií zaujala, neváhajte nám zaslať váš štruktúrovaný životopis. V súvislosti s uchádzaním sa o pracovnú pozíciu, spracúvame vaše osobné údaje v rozsahu: 
- meno, priezvisko a titul, adresa, telefónne číslo, email, obrazová podobizeň (fotografia) a ďalšie údaje uvedené v životopise.

3. Na aký účel spracúvame vaše osobné údaje?

a) Zaslanie cenovej ponuky a poskytnutie informácií

Vaše osobné údaje spracúvame za účelom poskytnutia informácií o produktoch a službách, vzájomného kontaktovania, zaslania cenových ponúk a poskytnutia informácií o možnej obchodnej spolupráci. Vaše údaje spracúvame teda na základe zákona, oprávneného záujmu a vášho dobrovoľného súhlasu.

b) Kúpa/Predaj nehnuteľnosti

Vaše osobné údaje spracúvame za účelom sprostredkovania kúpy/predaja nehnuteľností, a to prostredníctvom vybraného spôsobu komunikácie. Vaše osobné údaje spracúvame na tento účel na základe vášho súhlasu a oprávneného záujmu.

c) Uchádzač o zamestnanie

Vaše osobné údaje spracúvame za účelom vzájomného kontaktovania v súvislosti s voľnou pracovnou pozíciou a zaradením do evidencie uchádzačov. Vaše údaje spracúvame na základe Vášho dobrovoľného súhlasu.

4. Aký je náš oprávnený záujem?

V prípade ak ste nám zaslali žiadosť o kúpu alebo predaj nehnuteľnosti prostredníctvom nášho elektronického formulára, dovoľujeme si vám zaslať aktuálnu ponuku nehnuteľností, podľa vami zadaných kritérií alebo vás kontaktovať na základe oprávneného záujmu. Táto aktivita bezprostredne súvisí s poskytovaním našich služieb a informácii. V tejto súvislosti spracúvame len váš email, meno a tel. číslo.

5. Ako nám môžete dať súhlas?

Váš súhlas so spracovaním vašich osobných údajov žiadame len v dvoch prípadoch: 
- kontaktný formulár, 
- zaslanie životopisu.

Súhlas na spracúvanie vašich osobných údajov nám môžete dať niektorým z týchto spôsobov: 
a) zaškrtnutím príslušného pola so spracovaním osobných údajov,
b) písomným vyhlásením zaslaným na našu e-mailovú adresu.

6. Ako môžete súhlas odvolať?

Súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktorý ste nám dali, môžete kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať: 
a) zaslaním oznámenia na email: info-ZVNC-asterreality.sk.

7. Komu vaše údaje poskytujeme?

Pri spracúvaní vašich osobných údajov využívame aj služby preverených a zmluvne zaviazaných externých obchodných partnerov, ktorí nám pomáhajú spracúvať a chrániť vaše osobné údaje. Za účelom poskytovania našich služieb poskytujeme osobné údaje: 
- externému účtovníkovi,
- finančnému poradcovi,
- dopravcovi v prípade potreby,
- zamestnancom,
- zmluvným realitným maklérom.

8. Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?

Účtovníctvo

a) Účtovné doklady sa zo zákona uchovávajú po dobu 10 rokov.

Cenové ponuky

a) Zaslané cenové ponuky sa uchovávajú po dobu jej vybavenia, najviac po dobu 1 roka. 

Vymáhanie pohľadávok/Súdne spory

a) Dokumenty týkajúce sa súdnych sporov sa uchovávajú po dobu 10 rokov.

Kúpa/Predaj nehnuteľnosti

a) Vaše meno, tel. číslo a e-mailovú adresu uchovávame pokiaľ sa neskončil účel, v súvislosti s ktorým ste nám dali súhlas na spracovanie, najviac po dobu 1 roka.

Uchádzač o zamestnanie

a) Váš životopis uchovávame pokiaľ sa neskončil účel, v súvislosti s ktorým ste nám dali súhlas na spracovanie, najviac po dobu 1 roka.

9. Kam prenášame vaše osobné údaje?

Osobné údaje ktoré spracúvame za vyššie uvedenými účelmi neprenášame do tretích krajín.

10. Nie ste spokojný?

Ak nie ste spokojný s tým, ako spracúvame vaše osobné údaje, môžete nám dať o tom vedieť na email: info-ZVNC-asterreality.sk. 
Tiež máte možnosť podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov, ak si myslíte, že vaše osobné údaje spracúvame nezákonne.

11. Ako spracúvame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracúvame v elektronickej a listinnej forme, pričom nevyužívame prostriedky automatizovaného individuálneho rozhodovania alebo profilovania. Listinná forma spracúvania vašich osobných údajov sa vykonáva len z dôvodu vedenia účtovníctva a pre potreby vedenia vymáhaní pohľadávok/súdnych sporov.

12. Ako zabezpečíme ochranu vašich osobných údajov?

Bezpečnosť vašich osobných údajov je pre nás prvoradá. Aby sme zabezpečili ochranu vašich osobných údajov, prijali sme potrebné technické a organizačné opatrenia. 
Technické prostriedky na spracúvanie osobných údajov sú náležite zabezpečené heslami, ktoré poznajú len oprávnené osoby. Tieto technické prostriedky sú uložené v našich priestoroch, pričom sa nevynášajú ani neprenášajú. Prístup k nim majú len poverené osoby, ktoré sú riadne poučené, ovládajú našu interné predpisy a smernice upravujúce nakladanie s osobnými údajmi.

13. Sociálne médiá

Naša Internetová stránka obsahuje funkcie sociálnych médií ako napr. tlačidlo „Like“ Facebook. Prevádzkovateľ môže dostávať komentáre alebo odkazy, ktoré používateľ zdieľal na webových stránkach Prevádzkovateľa na Facebooku. Prevádzkovateľ môže okrem toho získavať údaje uvedené vo verejnom profile používateľa na Facebooku a všetky informácie, ktoré používateľ siete Facebook zdieľa pomocou služieb Prevádzkovateľa. Vaše interakcie s týmito funkciami sa riadia politikou ochrany osobných údajov spoločnosti, ktorá tieto funkcie poskytuje, ako je  napr. https://www.facebook.com/about/privacy/update?ref=old_policy.

14. Aké máte práva podľa GDPR?

a) Právo na prístup k údajom

Máte právo vedieť, či spracúvame vaše osobné údaje. Pokiaľ tieto spracúvame, môžete nás požiadať o prístup k údajom. Na základe vašej žiadosti vydáme potvrdenie s informáciami o spracúvaní vašich osobných údajov našou spoločnosťou.

b) Právo na opravu

Máte právo na to, aby vaše osobné údaje, ktoré spracúvame, boli správne, úplné a aktuálne. Pokiaľ sú vaše osobné údaje nesprávne alebo neaktuálne, môžete nás požiadať o opravu alebo doplnenie.

c) Právo na vymazanie

Za určitých okolností máte právo, aby sme vaše osobné údaje vymazali. O vymazanie vašich údajov nás môžete požiadať kedykoľvek. Vaše osobné údaje vymažeme, ak:
- už vaše osobné údaje nepotrebujeme pre účel, na ktorý ste nám ich poskytli,
- odvoláte svoj súhlas,
- namietate voči spracúvaniu vašich osobných údajov,
- spracúvame vaše osobné údaje nezákonne, 
- osobné údaje musia byť vymazané, aby sa tým splnila zákonná povinnosť.
 

d) Právo na obmedzenie spracúvania

Môžete nás požiadať, aby sme obmedzili spracúvanie vašich osobných údajov. Pokiaľ vašej žiadosti vyhovieme, vaše osobné údaje budeme iba uchovávať a ďalej s nimi pracovať nebudeme. K obmedzeniu spracúvania vašich údajov dôjde, ak: 
- nám oznámite, že vaše osobné údaje sú nesprávne, a to až dokým neoveríme ich správnosť, 
- spracúvame vaše osobné údaje nezákonne, avšak vy nesúhlasíte s ich vymazaním a na miesto toho žiadate, aby sme spracúvanie vašich osobných údajov len obmedzili,
-vaše údaje už nepotrebujeme, ale potrebujete ich vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie svojich práv, 
- namietate voči spracúvaniu vašich osobných údajov, a to až kým neoveríme, či naše oprávnené záujmy prevažujú nad vašimi dôvodmi.

e) Právo na prenosnosť údajov

Máte právo žiadať, aby sme vám poskytli vaše osobné údaje v elektronickej forme, ktorá vám umožní ľahko si preniesť údaje do inej spoločnosti. Vašej žiadosti vyhovieme v prípade, že ste nám poskytli osobné údaje priamo vy a dali ste nám na ich spracúvanie súhlas.

f) Právo namietať

Máte právo namietať, že spracúvame vaše osobné údaje. Na základe námietky vaše osobné údaje vymažeme. Ak vaše osobné údaje spracúvame v nasledovných prípadoch: 

- na základe súhlasu, 
- z dôvodu nášho oprávneného záujmu, 
- môžete namietať ich spracúvanie, ak máte na to osobné dôvody. 
 

Ako môžete tieto práva vykonávať? S vašou žiadosťou sa môžete na nás obrátiť: emailom na adresu: info-ZVNC-asterreality.sk,  tel.:  +421 949 558 448.

15. IP Adresa a Cookies

Je súbor čísiel jednoznačne identifikujúci zariadenie v počítačovej sieti. IP adresu možno z hľadiska ochrany osobných údajov označiť za údaj týkajúci sa identifikovateľnej osoby.

 IP adresa sa stáva osobným údajom ak:

  • IP adresa je osobným údajom, ak ju spracúva poskytovateľ internetového pripojenia spoločne s inou identifikáciou (meno, email,…),
  • statické IP adresy využívané fyzickými osobami / jednotlivcami je potrebné považovať za osobné údaje,
  • dynamická IP adresa bude považovaná za osobný údaj v prípade, keď poskytovateľ online služieb bude spracúvať spoločne s dynamickou IP adresou aj ďalšie identifikátory považované za osobné údaje (napr. meno, priezvisko, mail a pod.).

Súbory cookies využívame na:

  • správnu funkčnosť Internetovej stránky,
  • Google Analytics,
  • sledovaniu návštevnosti, pohybu po stránkach a využitých funkciách.

16. Vybavenie žiadostí

Všetkými vašimi žiadosťami sa budeme zaoberať a o výsledku jej vybavenia vás budeme informovať rovnakým spôsobom, ako žiadosť podáte. Pri vybavovaní vašej žiadosti o výkon práva dotknutej osoby podľa GDPR vás môžeme požiadať o dôveryhodné overenie vašej totožnosti. 
Každá vaša žiadosť o výkon práva dotknutej osoby bude individuálne a kompetentne posúdená, pričom o výsledku vás budeme vždy informovať najneskôr do jedného mesiaca od prijatia žiadosti. Proces vybavenia žiadosti spojenej s výkonom práva dotknutej osoby podľa GDPR je bezplatné. 
V prípade, ak by sme vašu žiadosť o výkon práva dotknutej osoby nevybavili podľa vašej mienky v súlade s GDPR, máte možnosť podať sťažnosť dozornému orgánu (www.dataprotection.gov.sk).

Novinky a aktuality
18. november 2019 Mikulášska súťaž                            ...
18. apríl 2019 Krásne veľkonočné sviatky! Vážení klienti a obchodní partneri, prajeme Vám príjemné...
12.04.2019 Otváracie hodiny počas veľkonočných sviatkov 2019 Veľkonočné sviatky tu máme o týždeň, preto...
24.03.2016 Veselé veľkonočné sviatky! Vážení klienti a obchodní partneri, prajeme Vám príjemné...
06.08.2015 reBuilds, s.r.o. - nový člen ASTER Group, s.r.o. Spoločnosť reBuilds je...
V krátkosti o nás

Realitná kancelária ASTER Reality bola založená na začiatku roka 2013. Za krátku dobu sme stihli zobchodovať desiatky nehnuteľností, uspokojiť požiadavky klientov a rozšíriť sa z “jednoosobovej eseročky” na stabilného a silného partnera nie len pri predaji či prenájme nehnuteľností, ale aj pri výstavbách a realizáciach investičných projektov.

Naša hlavná činnosť sa počas rokov vyprofilovala hlavne na celkový servis okolo predaja rodinných domov a pozemkov. Na pozemky zabezpečujeme spolu s našou partnerskou projekčnou firmou projekty domov, ktoré ideálne sadnú na pozemok a zároveň dokonale vystihujú želanie klienta. Navrhnuté projekty pomáhame realizovať spolu s našou partnerskou stavebnou firmou. A aby sa kruh uzavrel, radi pomôžeme aj s predajom bytov alebo domov, z ktorých sa naši klienti sťahujú do nových.

Snažíme sa, aby názov našej spoločnosti bol synonymom výrazov “kvalita a profesionalita služieb“, „individuálne a citlivé prístupy k obchodným prípadom“, „dôvera a spokojnosť klientov a obchodných partnerov“.

Presvedčte sa o našej profesionalite a staňte sa naším ďalším spokojným klientom.

Peter Koller
konateľ spoločnosti